Free ecard: म तपाइलाइ माया गर्छु।     

 

म तपाइलाइ माया गर्छु।

I love you 59. Nepali 17 million

 

Home

 

 

 

                 

 

 

 

I love you 59. Nepali 17 million